POSLÁNÍ

Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit důstojné prožívání života uživatelům se sníženými poznávacími schopnostmi, kteří potřebují pravidelnou pomoc a podporu, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ve vlastním prostředí, ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami.

Zvláštní režim se v našem zařízení chápán jako soubor opatření, která činíme za účelem ochrany a podpory uživatelů s demencí. 

Jedná se zejména o:

 • zvýšený dohled nad pohybem uživatelů v Domově (bezpečnostní klika na dveřích, branky na schodištích, doprovod uživatelů mimo Domov), 
 • úprava prostředí k bydlení (označení společných místností, barevnost a stálost prostředí, noční osvětlení, označení pokojů k lepší orientaci), 
 • speciální aktivizace uživatelů (využívání vhodných technik pro uživatele s demencí), 
 • využívání vhodného způsobu komunikace, který je přizpůsoben potřebám uživatelů,
 • nastavení individuálního denního režimu uživatelů, dle jejich potřeb.

 

CÍLE SLUŽBY

1) Nově přijatým uživatelům pomoci zvládnout příchod do Domova 

 • ve spolupráci s uživatelem a s jeho rodinnými příslušníky vybavit pokoj před ubytováním v Domově tak, aby se cítil příjemně,
 • v rámci adaptačního procesu pomoci uživateli lépe přijímat změnu nového prostředí.

2) Udržovat nebo zlepšovat dosavadní schopnosti a dovednosti uživatele

 • motivovat a podporovat uživatele v soběstačnosti,
 • motivovat uživatele k vedení aktivního života v Domově, 
 • trénovat paměť a poznávací schopnosti uživatele.

3) Udržovat sociální kontakty uživatelů

 • udržovat kontakty s vlastní rodinou, s přáteli a blízkými osobami uživatele, 
 • podporovat uživatele při navazování nových vztahů se spolubydlícím a dalšími uživateli v Domově, 
 • pomáhat uživateli využívat služby či aktivity mimo Domov.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1) Dodržování práv uživatelů

Pracovníci usilují o vytváření podmínek pro poskytování služby, v nichž uživatel může naplňovat svá práva.

2) Respektování volby uživatelů

Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele.

3) Individuální přístup k uživatelům

Pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb uživatele. Podporu a pomoc poskytují pracovníci na základě potřeb a schopností uživatele, aby si co nejdéle zachoval svou soběstačnost.

4) Rovnocenný přístup k uživatelům

Pracovníci vnímají uživatele jako rovnocenného partnera, podporují vzájemnou důvěru a respekt.

5) Týmová spolupráce

Pracovníci při poskytování služby uživateli vzájemně spolupracují a předávají si informace.

6) Poskytování odborné služby

Pracovníci se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní profesní růst tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně. Znalosti získané ze seminářů a stáží předávají svým spolupracovníkům a zavádějí je do praxe.