POSLÁNÍ

Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit důstojné prožívání života uživatelům se sníženými poznávacími schopnostmi, kteří potřebují pravidelnou pomoc a podporu, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ve vlastním prostředí, ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami.

 

Zvláštní režim se v našem zařízení chápán jako soubor opatření, která činíme za účelem ochrany a podpory uživatelů s demencí. 

Jedná se o tyto opatření:

 • Na oddělení je nepřetržitě přítomen pracovník domova, který zajišťuje dohled nad oddělením (nejedná se o 24 hodinovou osobní asistenci).

 • Uživatelé mají omezený samostatný pohyb mimo oddělení využitím bezpečnostního zámku u vstupních dveří na oddělení.

 • Pracovník domova nebo blízká osoba zajišťuje vždy doprovod uživatele mimo oddělení.

 • Prostředí oddělení je upraveno v rámci lepší orientace uživatele (např. individuální označení společných místností, označení pokoje, skříně na vícelůžkovém pokoji). Prostředí je odlišené (především chodby a dveře jsou rozlišeny různými předměty), nemění se a je dostatečně podnětné pro realitu (např. kalendáře s daty, hodiny, zrcadla).

 • Dle individuálních rizik u uživatele pracovníci domova dohlíží nad uzamčením skříně nebo bezpečnou úschovou jeho osobních věcí (např. oblečení, hygienické potřeby, potraviny). Uzamčené či uschované osobní věci pracovníci uživateli vydávají dle jeho potřeb.

 • Je prováděná smysluplná aktivizace, která je přizpůsobená možnostem a schopnostem uživatele. Činnosti jsou prováděny v malých skupinách uživatelů (za přítomností většího počtu zaměstnanců) nebo samostatně s jedním uživatelem.

 • Je udržován denní režim uživatele, který vychází z jeho dřívějších zvyků (především vycházíme z jeho biografických informací).
 • Komunikace je přizpůsobená potřebám uživatelů (dostatečná blízkost pro upoutání jeho pozornosti a naslouchání našemu hlasu, hovořit jasně, hlasitě, pomalu, bez jiného rozptýlení, používat krátké a jednoduché věty, opakovat věty, ujistit se, že rozumí, nechat čas informaci uživateli zpracovat nebo vyjádřit).

 

CÍLE SLUŽBY

1) Nově přijatým uživatelům pomoci zvládnout příchod do Domova 

 • ve spolupráci s uživatelem a s jeho rodinnými příslušníky vybavit pokoj před ubytováním v Domově tak, aby se cítil příjemně,
 • v rámci adaptačního procesu pomoci uživateli lépe přijímat změnu nového prostředí.

2) Udržovat nebo zlepšovat dosavadní schopnosti a dovednosti uživatele

 • motivovat a podporovat uživatele v soběstačnosti,
 • motivovat uživatele k vedení aktivního života v Domově, 
 • trénovat paměť a poznávací schopnosti uživatele.

3) Udržovat sociální kontakty uživatelů

 • udržovat kontakty s vlastní rodinou, s přáteli a blízkými osobami uživatele, 
 • podporovat uživatele při navazování nových vztahů se spolubydlícím a dalšími uživateli v Domově, 
 • pomáhat uživateli využívat služby či aktivity mimo Domov.

 4) Poskytnout péči uživatelům s vysokou mírou pomoci

 • provádět uživateli péči pomoci konceptu bazální stimulace,
 • zajišťovat smyslovou a relaxační stimulaci,
 • zajistit pocit jistoty a bezpečí
 • doprovázet uživatele v závěru života (využívat při péči o uživatele prvky paliativní péče).

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1) Dodržování práv uživatelů

Pracovníci usilují o vytváření podmínek pro poskytování služby, v nichž uživatel může naplňovat svá práva.

2) Respektování volby uživatelů

Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele.

3) Individuální přístup k uživatelům

Pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb uživatele. Podporu a pomoc poskytují pracovníci na základě potřeb a schopností uživatele, aby si co nejdéle zachoval svou soběstačnost.

4) Rovnocenný přístup k uživatelům

Pracovníci vnímají uživatele jako rovnocenného partnera, podporují vzájemnou důvěru a respekt.

5) Týmová spolupráce

Pracovníci při poskytování služby uživateli vzájemně spolupracují a předávají si informace.

6) Poskytování odborné služby

Pracovníci se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní profesní růst tak, aby byli způsobilí poskytovat svou práci kvalifikovaně. Znalosti získané ze seminářů a stáží předávají svým spolupracovníkům a zavádějí je do praxe.